Διαθέσιμα μαθήματα

Αντικείμενο

Το εκπαιδευτικό αντικείμενο αναφέρεται  στις δυσκολίες που παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση έργων πληροφορικής. Παρουσιάζονται οι βασικοί παράγοντες που συνδράμουν στην επιτυχή υλοποίησή τους καθώς και η μεθοδολογία Agile που χρησιμοποιείται ευρέως στη διοίκηση έργων πληροφορικής.

Στόχος

Η Διδακτική Ενότητα στοχεύει στην εξοικείωση των επιμορφούμενων με την εφαρμογή των βασικών αρχών της Διοικητικής Επιστήμης στην υλοποίηση έργων πληροφορικής. Με αφορμή τις απαιτήσεις διοίκησης έργου, γίνεται αναφορά στα ενδιαφερόμενα μέρη, στους αντικειμενικούς στόχους και στην ομάδα του έργου. Παρουσιάζονται επίσης οι παράγοντες επιτυχίας ενός έργου καθώς και οι περιορισμοί που πρέπει να ικανοποιηθούν συρρικνώνοντας το εύρος των εναλλακτικών λύσεων. Η ενασχόληση με τη θεματική ενότητα αναμένεται να προσφέρει γνώσεις κατανόησης της πολυπλοκότητας που δημιουργείται κατά το χρονικό προγραμματισμό αλληλεξαρτώμενων δραστηριοτήτων ενός έργου όταν αυτές είναι πολυπληθείς. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται βασίζονται σε γραφικές απεικονίσεις των δραστηριοτήτων του έργου και απαιτούν εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνικών που θα οδηγήσουν στην επίλυσή του. Τέλος, η παρουσίαση των βασικών στοιχείων της μεθοδολογίας Agile που χρησιμοποιείται για τη διοίκηση έργων πληροφορικής αναμένεται να συνδράμει στη βελτίωση της αντίληψης της μεθοδολογικής προσέγγισης της υλοποίησης ενός έργου πληροφορικής.


Artificial Intelligence with solid fillΑντικείμενο

Η ανάλυση και παρουσίαση των κυριότερων τεχνολογιών και προτύπων που χρησιμοποιούνται για την ψηφιακή ανταλλαγή επιχειρηματικών εγγράφων μεταξύ εμπορικών/επιχειρηματικών συνεργατών.

Bullseye with solid fillΣτόχος

Η κατανόηση των αναγκών και της απαιτούμενης εσωτερικής προετοιμασίας των επιχειρήσεων για την επίτευξη ηλεκτρονικής ανταλλαγής επιχειρηματικών εγγράφων. Η κατανόηση της σύνδεσης των έντυπων επιχειρηματικών εγγράφων με τα «ψηφιακά δίδυμα» αυτών και τα πρότυπα πρωτόκολλα ψηφιακής ανταλλαγής τους μεταξύ διαφορετικών συστημάτων. Η κατανόηση των αναγκών βασικής τεχνολογικής υποδομής που απαιτείται για να επιτευχθεί αυτή η  ανταλλαγή.


Αντικείμενο

Το εκπαιδευτικό αντικείμενο αναφέρεται στην ψηφιοποίηση των συνοδευτικών εγγράφων στις διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές και τη χρήση της ψηφιακής φορτωτικής (e-CMR).

 

Bullseye with solid fillΣτόχος

Η Διδακτική Ενότητα στοχεύει στην εξοικείωση των επιμορφούμενων με την ψηφιοποίηση των συνοδευτικών εγγράφων στις διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές και τη χρήση της ψηφιακής φορτωτικής (e-CMR). Γίνεται αναφορά στα ενδιαφερόμενα μέρη και παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της ψηφιακής φορτωτικής. Αναλύεται το πιλοτικό πρόγραμμα που έτρεξε στην Ελλάδα και γίνεται η σύνδεση με τον κανονισμό eFTI.